Herroeping

Herroepingsinstructie (uitsluitend consumenten)

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen, gerekend vanaf de datum, waarop u of een door u aangewezen derde partij (die niet de vervoerder is) de waren in bezit genomen heeft.
Teneinde uw recht van herroeping te kunnen uitoefenen, dient u ons,

DTE Systems GmbH
Maria-von-Linden-Str. 23
45665 Recklinghausen
Germany

Tel.: +49 (0)2361 483906
Fax: +49 (0)2361 483907
e-Mail: [email protected]

middels een eenduidige verklaring omtrent uw besluit, onderhavige overeenkomst te herroepen, te informeren (bijv. per brief, fax of e-mail). U kunt daartoe gebruik maken van het bijgevoegde model-herroepingsformulier, dat evenwel niet is voorgeschreven.
Aan de herroepingstermijn wordt voldaan, indien u uw mededeling over de uitoefening van het recht van herroeping voor afloop van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Indien en voor zover u deze overeenkomst herroept, zijn wij gehouden om alle betalingen, inclusief de leveringskosten (uitgezonderd alle extra kosten welke voortvloeien uit het feit dat u een andere levering dan de door ons aangeboden gunstigste standaardlevering heeft gekozen) onverwijld aan u te restitueren, en wel binnen veertien dagen na de datum, waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst door ons is ontvangen. Voor deze restitutie hanteren wij dezelfde betaalwijze die door u bij de oorspronkelijke transactie is aangewend, tenzij er met u uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten aan u in rekening gebracht.

Wij zijn gerechtigd om restitutie van de betaling te weigeren, totdat wij de waren retour hebben ontvangen of u een bewijs heeft overlegd dat u de waren aan ons heeft geretourneerd, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

U bent gehouden om de waren onmiddellijk, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na de datum, waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst informeert, aan ons te retourneren. De deadline geldt als nagekomen, wanneer u de waren vóór afloop van de termijn van veertien dagen verzendt. De directe retourzendingkosten van de waren zijn voor uw rekening. U dient een eventueel waardeverlies van de waren alleen te vergoeden, indien en voor zover dit waardeverlies te wijten is aan een voor de controle van de hoedanigheid, eigenschappen en goede werking van de waren onnodige omgang met deze.

N. B.: Wij hopen dat u er begrip voor heeft dat wij alleen geretourneerde pakketten of enveloppen in behandeling kunnen nemen, die voldoende gefrankeerd door ons worden ontvangen. Wij zijn gaarne bereid de verzendkosten vooraf aan u te vergoeden, als wij gehouden zijn, de retourkosten te betalen. Gelieve beschadiging en verontreiniging van het product te vermijden. Indien u niet de mogelijkheid heeft om het product in de originele verpakking te retourneren, gelieve u dit terug te zenden in een zodanig geschikte verpakking dat transportschade wordt vermeden. De bovenstaande procedures vormen geen voorwaarde om van het herroepingsrecht gebruik te maken.

Download
modelformulier voor herroeping