Algemene voorwaarden

Klanten kunnen deze Algemene Voorwaarden oproepen (DTE Algemene Voorwaarden) en als PDF bestand opslaan. Een gratis programma om PDF bestanden te openen vindt u op http://get.adobe.com/de/reader/. Onze Algemene Voorwaarden worden eveneens per e-mail naar de klant verzonden, zodra de verkooptransactie is afgesloten, zodat deze kunnen worden opgeslagen en uitgeprint.

§ 1 ALGEMEEN
(1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, leveringen en overige diensten uitgevoerd door DTE Systems GmbH, Maria-von-Linden-Straße 23, 45665 Recklinghausen (hierna te noemen \"verkoper\") via de online shop www.chiptuning.de en op alle subdomeinen behorende tot dit domein.

(2) Duits recht prevaleert boven de zakelijke betrekkingen tussen de verkoper en diens klanten. Indien de klant een consument is, geldt deze rechtskeuze uitsluitend indien en voor zover zulks de bescherming van de overheersende wetsbepalingen van het land waar de consument doorgaans resideert niet teniet doet. Toepassing van het handelsrecht van de Verenigde Naties is uitgesloten.

(3) De taal van de overeenkomst is het Duits.

(4) Indien de cliënt een koopman, een rechtspersoon naar het publieke recht of een speciaal publiekrechtelijk lichaam is, is Recklinghausen de plaats van jurisdictie. Hetzelfde geldt indien en voor zover een klant niet beschikt over een algemene plaats van juridictie in Duitsland, of diens normale domicilie op de datum, waarop juridische stappen worden geïnitieerd, onbekend is.
In het geval van consumenten geldt de plaats van domicilie als de plaats van jurisdictie.

§ 2 AFSLUITING VAN DE OVEREENKOMST
(1) Door de fabrikant, het model en het type van het voertuig in te voeren, kan de klant producten uit het assortiment van de verkoper in de winkel selecteren en deze verzamelen in een zogeheten winkelwagentje met behulp van de \"Aan winkelwagentje toevoegen\" knop. De klant dient een bindende koopofferte in voor de waren in diens winkelwagentje door op de \"Kopen\" knop te drukken. De klant kan de gegevens te allen tijde herzien en wijzigen, alvorens de bestelling te verzenden. Het verzoek kan evenwel pas worden ingediend en verzonden, nadat de klant op de "Accept ToT" knop heeft gedrukt en daarmee de onderhavige contractvoorwaarden accepteert, en er aldus mee instemt dat deze een integraal bestanddeel van zijn bestelling vormen.
(2) De verkoper zend vervolgens per e-mail een automatische ontvangstbevestiging aan de klant. Deze bevat de bijzonderheden van de bestelling en kan door de klant worden uitgeprint met behulp van de \"Print\" functie. De automatische ontvangstbevestiging documenteert alleen dat de bestelling van de klant door de leverancier is ontvangen, maar vormt geen acceptatie van de bestelling. De overeenkomst treedt pas in werking door de prompte uitgifte van diens verklaring van acceptatie (maximaal twee dagen), welke middels een afzonderlijke e-mail wordt verzonden.

§ 3 PRIJZEN, VERZENDKOSTEN, BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BETALING
(1) De vermelde prijzen zijn van toepassing op bestellingen die geplaatst zijn via de online winkel. Alle prijzen zijn inclusief BTW tegen het geldende tarief, dat afzonderlijk staat gespecificeerd.

(2) De prijzen zijn exclusief verzend- of verpakkingskosten, welke bij de klant bekend zijn voordat de bestelling wordt geplaatst. Het bedrag van de verzendkosten is afhankelijk van het gewicht en de omvang van de waren en afhankelijk van de bestemming: zie Verzendkosten

(3) De verkoper levert de waren aan de klant in ruil voor één van de volgende betaalwijzen, te kiezen door de klant: vooruitbetaling (via bankoverboeking, PayPal, kredietkaart), betaling tegen factuur of contante betaling bij afhaling.

(4) In geval van levering tegen factuur is betaling verschuldigd direct na ontvangst van de factuur.

(5) Indien de klant met de voldoening van diens betalingsverplichtingen in verzuim is, is de verkoper gerechtigd om schadevergoeding te vorderen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en/of uit de overeenkomst terug te treden.

§ 4 LEVERING EN RISICOOVERGANG
(1) Tenzij anders contractueel is overeengekomen, worden de bestelde waren geleverd aan het adres zoals opgegeven door de klant. De levering geschiedt vanuit het depot van de verkoper.

(2) Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal de verkoper de waren binnen 3-5 werkdagen verzenden.

§ 5 EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde waren blijven het eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen voortvloeiend uit de overeenkomst zijn voldaan. Indien en voor zover de klant een rechtspersoon naar het publieke recht, een speciaal publiekrechtelijk lichaam of een koopman, die zijn commerciële of zelfstandige activiteiten uitoefent, blijven de waren voorts het eigendom van de verkoper totdat alle vorderingen ten gevolge van de voortgezette zakelijke relatie in de context van de overeenkomst zijn voldaan.

§ 6 AANSPRAKELIJKHEID VOOR MATERIAALDEFECTEN EN JURIDISCHE FOUTEN

(1) In het geval van defecten, komen de klant wettelijke garantierechten toe, conform de onderstaande bepalingen. Indien en voor zover alleen kooplieden bij de overeenkomst betrokken zijn, §§ 377 v.v. Aanvullend is het Duitse handelswetbek (HGB) van toepassing.

(2) Indien en voor zover de klant een een koopman is, bedraagt de garantieperiode voor nieuwe artikelen één jaar.

(3) Voor gebruikte artikelen wordt de garantie niet verlengd, als de klant een koopman is. Als de klant een consument is, bedraagt de garantieperiode voor gebruikte artikelen 12 maanden.

§ 7 KENNISGEVINGSVERPLICHTING IN GEVAL VAN TRANSPORTSCHADE
Bij levering van waren met duidelijk waarneembare beschadigingen aan de verpakking of de inhoud, wordt de klant verzocht om deze onmiddellijk – zulks onverminderd diens garantierechten (§ 7) - en de verkoper zonder onnodige vertraging per e-mail of op enige andere wijze (fax/post) in kennis te stellen, zodat de verkoper in staat is om zijn aanspraken jegens de expediteur/vrachtvervoerder te doen gelden.

§ 8 AANSPRAKELIJKHEID
(1) Schadevergoedingsclaims van de klant zijn uitgesloten. Uitzonderingen hierop zijn schadevergoedingsaanspraken van de klant welke verband houden met dodelijke ongevallen, lichamelijk letsel of gezondheidsschade, die te wijten zijn aan de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) of aansprakelijkheid voor overige schade betreffen, te wijten aan kwaadaardige opzet of grove nalatigheid door de verkoper, diens wettelijke vertegenwoordigers of agenten. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen, waarvan de naleving een vereiste is voor het realiseren van het doel van de overeenkomst.

(2) Indien de verkoper schuldig is aan het schenden van wezenlijke contractuele verplichtingen wegens eenvoudige nalatigheid, is deze uitsluitend aansprakelijk voor de voorzienbare schade die typisch is voor het contract, tenzij de schadevergoedingsclaims van de klant dodelijke ongevallen, lichamelijk letsel of gezondheidsschade betreffen.

(3) De beperkingen beschreven in de lid 1 en 2 gelden tevens ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers van de verkoper en diens agenten, indien claims rechtstreeks tegen hen worden ingediend.

(4) De bepalingen van de productaansprakelijkheidswet blijven onaangetast.

§ 9 VERPAKKINGSVERORDENING
De leverancier neemt deel in een nationaal afvalverwijderingssysteem in overeenstemming met § 6 lid 1 van de Duitse Verpakkingsverordening.

§ 10 CONSUMENTENINFORMATIE CONFORM EU WETGEVING (EU nr. 524/2013)
De Europese Commissie zal begin 2016 een platform creëren voor online-geschillenbeslechting (OS) (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Op grond van art. 14 lid 1 van de EG Verordening (EU) nr. 524/2013 dient iedere in de Europese Unie gevestigde online verkoper te beschikken over een website met een link die leidt naar het ODR platform. Wij voldoen aan deze verplichting: ec.europa.eu/consumers/odr/

Opmerking: Voor leveranciers en partners van DTE Systems GmbH gelden uitsluitend de Algemene Inkoopvoorwaarden.